Enen- och Oktoberracet

Enen- och Oktoberracet

Varje år genomför OK Enen de nationella tävlingarna Enenracet och Oktoberracet. Tävlingarna ingår i Upplands Orienteringsförbunds (UOF) program för tävlingar i distriktet.

 

Vad krävs för att genomföra en nationell tävling?

Planeringen startar långt i förväg och omfattar många moment allt från att rita ny karta, kontakt med markägare, anlita banläggare till att säkra att det finns funktionärer under själva tävlingsdagen.

 

Femårsplan

Planeringen startar fem år innan själva tävlingen genomförs med att arrangörskommittén ser över vilket område runt Enköping som man kan använda sig av.  Kartkommittén får i uppdrag att granska området, kontakta markägare, revidera eller rita ny karta. Femårsplanen uppdateras löpande för att kunna ha framförhållning när det gäller kartframställning, markkontakter och inte minst se över behov av banläggare.

 

Huvudfunktionärer

Tävlingen anmäls till UOF året innan så distriktets tävlingar inte krockar med varandra. Banläggare, bankontrollant och tävlingsledning utses ca ett år innan tävling. Banläggare behöver få tid på sig att reka och gå igenom terrängen innan banläggning sker. Tävlingsledningen behöver bl a söka olika typer av tillstånd och gå igenom SOFT:s regler och anvisningar om tävlingsarrangemang.

 

Uppstartsmöte

Tre månader innan tävling kallar tävlingsledarna till ett uppstartsmöte för gruppansvariga. Fortsätter inte gruppansvarig från tidigare år utser tävlingsledarna en ny gruppansvarig.

En tidsplan gås igenom på uppstartsmötet.

Banläggaren beslutar i samråd med ledningen var arenan och parkering ska vara.

 

Detaljerade förberedelser

Varje gruppansvarig tar sedan kontakt med det antal personer som behövs för den funktionen. Grupper kan vara ex. arena, start, sekretariat, parkering, markan, barnpassning, miniknat, utsättningsgrupp, sjukvård, info.

Under de tre månaderna innan tävlingsdatum sker en hel del förberedelser av gruppansvariga. Det kommer ut info på hemsidan om funktionärsbehov, uppbyggnad av arena vilket sker dagen innan tävling. Den dagen hjälps alla som vill delta åt att färdigställa arenan inför tävlingsdagen. 

 

Tävlingsdagen

På själva tävlingsdagen har alla funktionärer en uppgift. När alla tävlande kommit i mål är det dags för utsättargruppen att ge sig ut i terrängen för att plocka in alla kontroller. Övriga funktionärer hjälps åt att plocka ihop arenan.

När allt material är lastat på släpkärror och kontroller intagna har vi gemensam samling med förtäring. Vi summerar dagen och sen kör vi material till Gånstagården för uppackning.

 

Utvärdering

Fjorton dagar efter tävling har gruppansvariga funktionärer ett avstämningsmöte där man går igenom vad som gick bra, vilka förbättringar man behöver gör till nästa gång, utvecklingsområden m.m.