Att rita en karta

Att rita kartor

Hur ritar man Kartor?

Trots modern teknik med flygfoto, laserskanning mm är kartritningen till stor del fortfarande ett hantverk - låt vara med datorns hjälp.

Detta beror på att grundmaterialet är oerhört detaljrikt- så detaljrikt att kartan blir svårläst.

Efter flygfoto och laserskanning finns alltid oklarheter som måste redas ut med fältarbete, t ex “är terrängföremålet X en punkthöjd eller en sten?”.

Höjdkurvor kan ibland bli väldigt “hackiga” om man korrekt skall återge dem. Här måste kartritaren ibland förenkla och jämna till kurvorna så att de blir tydbara.

Ibland kan också terrängpartier vara diffusa på grundkarta men upplevas mkt tydliga i verkligheten, och därför av stort värde för orienteraren. Detta avsnitt kan då förstärkas på kartan.

Kartritaren måste slutligen också prioritera; t ex vilja stenar skall vara med och vilka skall det inte. I stenrik terräng kan en 1,5 m hög sten vara “en i mängden” och väljas bort för att kartan skall bli läsbar. I stenfattig terräng kan däremot även en liten sten vara en bra inläsningspunkt för orienteraren, och därmed vara värd att ta med.

Kartnorm

Det finns en kartnorm som bestämmer hur kartor ska ritas. Där finns bestämmelser om vilka färger som ska användas, hur karttecken ska var utformade med milimetermått. Vilka raster som får blandas med andra raster. T.ex. så får områden med undervegetation som gör det svårlöpt men fortfarande ger god sikt (gröna linjer orienterade mot norr) inte blandas med öppna ytor (gul färg).

Det finns två olika kartnormer, en för skogskartor som i grunden ritas i skala 1:15 000 och en för sprintkartor som ritas i skalan 1:4 000. Sedan kan man förstora upp kartan till den skala som man vill använda för sin orienteringsaktivitet eftersom alla kartor numera ritas digitalt.

För mer information läs kartnormen  ISOM 2017 för skogkartor eller ISSprOM 2019 för sprintkartor (dessa hittar ni här)

Rita kartor i OK Enen

Vi har börjat revidera våra egna kartor inom OK Enen. Klubben har köpt in flera android plattor och en gpserför att förenkla detta. Om någon medlem upptäcker förändringar som behöver föras in på våra kartor vill vi att ni kontaktar kartkommitén. Det finns även möjlighet att låna plattan och gpsen om ni själva vill ut och förbättra våra kartor, kontakta iså fall kartkommitén. 

Med stereokartering kan man läsa ut bl a höjdskillnaderna. Här underlag från flygfoto utgör grund för ny karta över Fjärdhundra.