Kallelse till årsmöte 26/2 (uppdaterad)

  • 11 feb 2024

Måndagen 26 februari kl 19.00 har vi årsmöte i Gånsta

Dagordning till årsmötet:

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.3
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
    räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
    /räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
      verksamhets-/räkenskapsåret. Fastställande av kommittéer.
11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år.
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
      - Orienteringsskytte
13. Val av
      a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
      b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
      c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. 4
      d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
      f) val av övriga funktionärer
14. Revidering5 av OK Enens drogpolicy
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutande

Länk till årsmötesdokumenten:

Årsmötesdokument

OBS Du måste vara inloggad för att kunna se dokumenten.

Välkomna!

Styrelsen